1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    1.1 จัดทำเป็นหนังสือ ส่งมาที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    1.2 ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ (https://www.audit.go.th) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (saraban@oag.go.th)
    1.3 ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่
          - สำนักงานการตราวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
          - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
          - สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ
       (1) เป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
       (2) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่สำนักงานรับเรื่อง
       (3) เป็นเรื่องที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ หรือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน หรือชื่อหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง วัน เวลา หรือช่วงเวลา สถานที่ที่มีการกระทำผิดและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ซึ่งเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ โดยสามารถแยกพิจารณาได้ เป็น ๓ กรณี ดังนี้
            1.ระบุชื่อหรือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจผู้ถูกร้องเรียน และระบุพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิด ซึ่งเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ หรือ
            2. ระบุชื่อหน่วยรับตรวจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ซึ่งเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ หรือ
            3. ระบุวัน เวลา หรือช่วงเวลา สถานที่ที่มีการกระทำผิด และระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ซึ่งเพียงพอที่จะตรวจสอบได้
       (4) เรื่องร้องเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ หากจะรับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบจะต้องเป็นเรื่องที่ระบุรายละเอียดตามข้อ (1) – (3) เพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้
หมายเหตุ: การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
 
 

ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

1. การตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการเบื้องต้นภายใน 15 วัน
2. การตอบข้อร้องเรียนเมื่อทราบผลการดำเนินการพิจารณา หรือความคืบหน้าแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียน ระยะเวลาภายใน 180 วัน

 

ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

1. การตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการเบื้องต้นภายใน 15 วัน
2. การตอบข้อร้องเรียนเมื่อทราบผลการดำเนินการพิจารณา หรือความคืบหน้าแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียน ระยะเวลาภายใน 180 วัน